Sep 22
Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to jeden z typów umów cywilonoprawnych zawieranych na czas określony. Przedmiotem umowy zlecenie jest najczęściej jakieś zlecenie, które musi wykonać zleceniobiorca w określonym czasie i na zasadach, które określa umowa zlecenie. Tę umowę reguluje Kodeks Cywilny w art. 734 – 751. W zależności od ustaleń stron za pracę na warunkach umowy zlecenie może, ale nie musi przysługiwać wynagrodzenie. Jeśli na umowie nie ma żadnego zapisu dotyczącego, iż zleceniobiorca zgodził się na wykonywanie pracy bez zapłaty, za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie.

W przypadku umowy zlecenie jest również możliwość, aby podjęte zlecenie wykonała osoba trzecie, co nie jest możliwe przy umowie o pracę. W przypadku, gdy zleca się podjęte zadanie osobie trzeciej, trzeba niezwłocznie powiadomić o tym zleceniodawcę i podać mu dane kontaktowe osoby, której zostało powierzone zadania. Możliwe jest też podjęcie się zlecenia w grupie, wtedy odpowiedzialność względem zleceniodawcy jest solidarna, tzn. każdy w taki sam sposób będzie oceniany i odpowiedzialny za wykonaną pracę.

Umowa zlecenie daje możliwość wypowiedzenia jej w każdej chwili przez każdą ze stron. Jeśli umowę zlecenie wykonywaną odpłatnie wypowiada zleceniobiorca i nie ma ku temu ważnego powodu to odpowiada przed zleceniodawcą za wszystkie szkody wynikłe z tego tytułu. Zleceniodawca również może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, ale jest zobowiązany w przypadku pracy wykonywanej odpłatnie wypłacić zleceniobiorcy odpowiednią część wynagrodzenia, która mu przysługuje, a w przypadku pracy wykonywanej nieodpłatnie powinnie zwrócić uwagę na koszty jakie względem wykonywanej pracy poniosła osoba wykonująca zlecenie.

Umowa zlecenie to obecnie najczęściej zawierany typ umowy. Nie każda jednak praca może być wykonywana na podstawie umowy zlecenie. Do prac, które można regulować umową zlecenie należą m.in.: usługi outsourcingowe np. księgowe, prawne bądź informatyczne.

Zalety umowy zlecenie

Do korzyści tego typu umowy cywilnoprawnej można zaliczyć:

 • możliwość swobodnego wypowiedzenia umowy
 • możliwość swobodnego zawierania umowy
 • wysoki koszt uzyskania przychodu ( 20% )
 • brak składek ZUS w stosunku do zleceniobiorcy, który jest studentem
 • zleceniobiorca może otrzymywać takie same świadczenia jakie przysługują pracownikowi np. związane z podróżą służbową
 • pracodawca zapewnia zleceniobiorcy higieniczne i bezpieczne warunki pracy

Wady umowy zlecenie

Do wady umowy zlecenie można zaliczyć:

 • zleceniobiorca w razie wyrządzenia szkody zleceniodawcy odpowiada przed nim całym swym majątkiem osobistym
 • umowa może zostać wypowiedziana z dnia na dzień, jeśli nie ma żadnych zapisów regulujących rozwiązanie na umowie
 • w przypadku studentów brak jest składek ZUS

Podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie

Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę następującymi rzeczami:

 • brak jest obowiązku wykonywania pracy w określonym miejscu oraz czasie
 • zleceniobiorca nie jest w żaden sposób zależny od zleceniodawcy
 • brak podporządkowania łączący strony umowy
 • zlecenie może wykonać osoba trzecia
 • umowy zlecenie mogą się podejmować różne podmioty nie tylko osoby fizyczne
 • umowa zlecenie może być płatna lub niepłatna
 • umowę zlecenie reguluje kodeks cywilny, a nie kodeks pracy
 • wynagrodzenie jest wypłacane po zakończeniu zlecenie, niekoniecznie jest to miesięczne wynagrodzenie jak w przypadku umowy o pracę
 • umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym terminie
 • zawarcie umowy zlecenie zamiast umowy o pracę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny

ZUS

Ważną kwestią przy umowie zlecenie jest również ZUS, kiedy go płacić a kiedy nie? O tym, czy płaci się składki ZUS czy nie przy umowie zlecenie decyduje tytuł do ubezpieczeń, jaki posiada zleceniobiorca i tak mamy:

 • student lub uczeń do 26 roku życia – w tym przypadku nie płaci się żadnych składek
 • osoba bezrobotna – płacone są składki na ubezpieniecznia zdrowotne, emerytalne, rentowe,  wypadkowe tylko jeżeli osoba pracuje w siedzibie firmy oraz dobrowolnie chorobowe
 • emeryt lub rencista – składki identyczne jak w przypadku osoby bezrobotnej
 • osoba zatrudniona w innej firmie, która zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – składki jak wyżej
 • osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę – płacone są składki zdrowotne, a także dobrowolnie emerytalne i rentowe. Nie płacone są składki chorobowe. W przypadku wypadkowych płaci się je jedynie wtedy, gdy są opłacane składkie emerytalne i rentowe oraz zleceniobiorca pracuje w siedzibie firmy
 • kolejna umowa zlecenie ( tzn. więcej umów zawartych w jednym czasie ) – składki jak wyżej
 • przedsiębiorca – składki jak wyżej
 • własny pracownik – opłacane są wszystkie składki

Leave a Reply

Copyright © Softform