Mar 05

Historia minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę funkcjonuje w Polsce od roku 1956. Wówczas minimalnym wynagrodzeniem był minimalny gwarantowany przez państwo poziom całości lub części wynagrodzenia za pracę. Jednak na przełomie lat definicja, czy też funkcja minimalnego wynagrodzenia ulegała różnym zawirowaniom. Tak np. w latach 1977 – 1981 minimalny poziom wynagrodzenia służył do budowy tabel stawek wynagrodzenia. W latach 1982 – 1986 wytyczano już zarówno najniższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego, jak i poziom najniższego wynagrodzenia.

Kolejne zmiany nastąpiły w lipcu 1986 roku. Od tego momentu przez najniższe wynagrodzenie rozumiano jednocześnie najniższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania. Doprowadziło to do tego, że przy najdrobniejszym wzroście stawki minimalnej rosła pensja, ale tych, którzy już zarabiali dobrze. Te dysproporcje musiano pokrywać z zakładowych funduszy wynagrodzeń, co uniemożliwiało prowadzenie przez przedsiębiorstwa własnej polityki płacowej. Tak było do sierpnia 1990 roku.

W skutek wcześniejszych problemów 1 września 1990 roku, uznano, że wynagrodzenie minimalne będzie kwotą pełnego wynagrodzenia, jakie będzie zagwarantowane pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także niezależnie od ilości i rodzaju stosowanych w zakładach pracy składników wynagrodzenia.

W roku 1990 zmienił się także organ przyznający minimalne wynagrodzenie. Do roku 1990 była to Rada Ministrów, która ustala tę stawkę w drodze uchwały, zaś od roku 1990 robił to Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Od 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), przez co zrealizowano art. 65 ust. 4 Konstytucji RP zgodnie, z którym „wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa”. Zgodnie z tą ustawą minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 800 zł. Ponadto ustawa ta gwarantowała, że kwota minimalnego wynagrodzenie będzie, co roku wzrastać w stopniu nie niższym, niż prognozowany wzrost towarów i usług. Dodatkowo, jeśli w pierwszym kwartale stawka ta jest niższa od połowy przeciętnego wynagrodzenia w kraju, to wzrost będzie większy o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. Od tego też momentu minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest na drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno – Gospodarczych ma czas na ustalenie stawki minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Jeśli tego nie zrobi decyzję drogą rozporządzenia, które zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw, podejmuje Rada Ministrów w terminie do dnia 15 września.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w roku 2010

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) ogłasza się, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. wynosi 1 317 zł.

Leave a Reply

Copyright © Softform